دانلود جزوات و کتابهای در دست چاپ دانشگاه پیام نور


Amar va Ehtemal 2.pdf 10.1 MB آمار و احتمال 2
Amar va Ehtemal.pdf 3.28 MB

آمار و احتمال

angizesh va haijan.pdf 5.57 MB انگيزش و هيجان
Ashenaee ba tashkilat dolat jomohri islami iran.pdf 1.87 MB آشنايي با تشكيلات دولت در جمهوري اسلامي ايران
ashenaee ba zendgi payambar.pdf 2.11 MB جزوه آشنايي با زندگي پيامبر
Asibshensi varzeshi.pdf 2.31 MB آسيب شناسي ورزشي
barnamehrizi mojtamehay zisti.pdf 2.21 MB اصول و روش هاي برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي
bishimi hormonha.pdf 2.05 MB بيوشيمي هورمون ها
choob shenasi va sanie choob.pdf 7.03 MB

چوب شناسي و صنايع چوب (جلد اول)

contol keyfi.pdf 541.908 KB كنترل كيفيت و استانداردهاي هنرهاي اسلامي ايران 1
daramadi bar sytemhay etelat gogherafiaee.pdf 5.9 MB درآمدي بر سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي
Eghtesade Sanati karshenasi arshad.pdf 7.5 MB جزوه اقتصاد صنعتي( كارشناسي ارشد)
Eghtesade Sanati.pdf 1.35 MB جزوه درس اقتصاد صنعتي (مقطع كارشناسي)
Fane trajome.pdf 3.38 MB فن ترجمه (عربي-فارسي)
Farhang va tamadone mosalmanan.pdf 1.72 MB  جزوه فرهنگ و تمدن مسلمانان
feghhe tatbighi.pdf 3.19 MB فقه تطبيقي
Feghhe Tatbighi.pdf 2.87 MB فقه تطبيقي
Geo Ensani 2.pdf 7.91 MB جزوه درس جغرافياي انساني ايران 2 (رشته جغرافياي طبيعي)
Geo Ensani1.pdf 8.33 MB جزوه درس جغرافياي انساني ايران 1 (رشته جغرافياي طبيعي)
gerdeh shenasi.pdf 3.53 MB گرده شناسي
ghaziehay sieloo marboot be dars jabr 3.pdf 645.635 KB جزوه درس جبر 3 (قضيه هاي سيلو)
halofitha.pdf 7.06 MB هالوفيتها
Hendeshe manzer.pdf 4.33 MB هندسه مناظر و مرايا
jameh shenasi tarikhi.pdf 2.63 MB  جزوه جامعه شناسي تاريخ
jozve dars gherate motoon tafsiri.pdf 1.91 MB جزوه درس قرائت و درك متون تفسيري
jozve dars makateb tarikh negari dar tamadon eslami.pdf 2.41 MB جزوه درس مكاتب تاريخ نگاري در تمدن اسلامي
jozve dars Ravesh shenasi tarikh.pdf 3.23 MB جزوه درس روش شناسي تاريخ
jozve tarikh egtemai shiei.pdf 1.39 MB جزوه تاريخ اجتماعي شيعه
Jozveh arabi ensha 3.pdf 3.22 MB جزوه عربي انشا (3) د.ديزيره سقال
Jozveh Dars Eghtesad keshavarzi.pdf 3.77 MB جزوه درس اقتصاد كشاورزي
jozveh dars sazmandehi mavad (4).pdf 3.71 MB جزوه درس سازماندهي مواد (رشته كتابداري)
jozveh kalam jadid.pdf 5.61 MB جزوه كلام جديد
jozveh motone dini be zeban kharejie 3.pdf 2.8 MB جزوه متون ديني به زبان خارجي 3
jozveh parvaz va tejarat.pdf 4.87 MB جزوه پرواز و تجارت درس امور مسافرت و صدور بليت
jozveh tarikh felsefeh eslami 2.pdf 1.09 MB جزوه تاريخ فلسفه اسلامي 2
jozveh zaban Takhasosi karshenasi arshad oloom eghtesadi.pdf 5.57 MB جزوه زبان تخصصي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي
mabani khoshenvisi.pdf 1.15 MB  مبادي و مباني اصول خطوط و خوشنويسي اسلامي ايران 1
Maghadir vigeh va bordar vigeh.pdf 1.84 MB جزوه رياضيات و كاربرد آن در مديريت 2 (بخش مربوط به مقادير ويژه و بردارهاي ويژه )
mghamat alheriri.pdf 390.009 KB مقامات حريري
Modiryat raftar sazmani.pdf 7.23 MB مديريت رفتار سازماني
Modiryat va kontrle perojehay fanavari etelaat.pdf 5.39 MB مديريت و كنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات
mohandsye faktorhaye ensani dar mohit kar .pdf 3.9 MB مهندسي فاكتورهاي انساني در محيط كار
moton dini be zeban kharegi 1.pdf 2.44 MB متون ديني به زبان خارجي 1
moton dini be zeban kharegi 2.pdf 2.47 MB متون ديني به زبان خارجي 2
moton erfani be zeban kharegi 2.pdf 2.06 MB جزوه متون عرفاني به زبان خارجي 2
moton erfani be zeban kharegi1.pdf 1.62 MB متون عرفاني به زبان خارجي 1
Motoon bargozideh nasr adabi.pdf 3.05 MB متون برگزيده نثر ادبي (كارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي)
Motoon nazmoo nasre moaser 2.pdf 2.92 MB متون نظم و نثر معاصر 2
naghshye rah modiryat proje .pdf 3.93 MB نقشه راه مديريت پروژه
namayeshnameh nevisi be zaban sade.pdf 2.68 MB جزوه نمايش نامه نويسي به زبان ساده
Narmafzar metre baravoord - mohandesi poroje.pdf 2.92 MB

جزوه درسي نرم افزارهاي متره و برآورد

phalsafeh feghh.pdf 2.88 MB فلسفه فقه
Phizic Pyaeh 3.pdf 10.64 MB فيزيك پايه 3
Rahnamy barsi kotob darsi.pdf 1.78 MB جزوه راهنماي بررسي كتب درسي(مربوط به درس آموزش رياضي)
ravesh estefade az motoon elmi shimi.pdf 4.88 MB روش استفاده از متون علمي شيمي
raveshay tarbiyat badni baray dakhel kelas.pdf 9.04 MB روشهاي تربيت بدني براي داخل كلاس
shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 1.pdf 598.996 KB شناخت وارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي 1
shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 2.pdf 293.423 KB شناخت وارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي 2
shenakht va arzyabi karbordi honarhay islami 3.pdf 310.241 KB شناخت وارزيابي كاربردي هنرهاي اسلامي 3
Shenakht va Fasafeh Geoghrafia.pdf 1.71 MB شناخت و فلسفه جغرافيا
SHIMI VA TECNOLOGY RANG.pdf 1.96 MB شيمي و تكنولوژي رنگ
shimi va teknology CHARM.pdf 3.34 MB شيمي و تكنولوژي چرم
sir tahvol va tatavor naghsh va namad dar honarhay sonati iran.pdf 1.27 MB سير تحول و تطور نقش و نماد در هنرهاي سنتي ايران
Synoptic Climatology in Environmental Analysis.pdf 4.11 MB Synoptic Climatology in Environmental Analysis\Brent Yarnal
Tafsir Nagshehha va nemodarhay mozoee.pdf 8.89 MB تفسير نقشه ها و نمودارهاي موضوعي
Tahzib.pdf 8.97 MB جزوه تهذيب القراء
tarh rizi vahedhaye sanati .pdf 6.7 MB طرح ريزي واحدهاي صنعتي
Tarikh adabiat jahan.pdf 6.58 MB جزوه تاريخ ادبيات جهان (گروه كتابداري و اطلاع رساني)
Tarikh adabyat iran(reshteh ketabdari) .pdf 5.36 MB تاريخ ادبيات ايران (رشته كتابداري)
Tarikh eslam dar mesr va sham.pdf 1.72 MB  جزوه تاريخ اسلام در مصر و شام
tour va honar tourgardani.pdf 1.55 MB تور و هنر تورگرداني (رشته مديريت جهانگردي)
wood metal.pdf 1.46 MB كنترل كيفيت و استانداردهاي هنرهاي اسلامي ايران 2
ZAban takhasosi 2 reshteh tarikh.pdf 154.924 KB زبان تخصصي 2 رشته تاريخ
zaminshenasi phizici bakhshe-1j2.pdf 11.13 MB زمين شناسي فيزيكي جلد دوم (قسمت اول)
zaminshenasi phizici bakhshe-2j2.pdf 9.91 MB زمين شناسي فيزيكي جلد دوم (قسمت دوم)
zaminshensi phizici bakhshe-1.pdf 10.43 MB زمين شناسي فيزيكي  جلد اول (قسمت اول)
zaminshensi phizici bakhshe-2.pdf 10.5 MB زمين شناسي فيزيكي جلد اول (قسمت دوم)